Compliance

Compliance

Compliance

Article 31 bis CP

A) Les persones jurídiques seran plenament responsables dels delictes comesos en nom o per compte de les mateixes, i en el seu benefici directe o indirecte:

  • Pels seus representants legals
  • o per aquells que estan autoritzats per prendre decisions en nom de la persona jurídica o ostenten facultats d’organització i control dins de la mateixa.

B) També seran responsables les persones jurídiques dels delictes comesos en l’exercici de les activitats per la seva empleats, en les actuacions realitzades per compte i en benefici directe o indirecte de l’empresa per no haver-se exercit sobre ells el degut control...

La definició, implantació i acreditació d’un MODEL DE PREVENCIÓ DE DELICTES (MPD) és necessària per evitar possibles sancions i responsabilitats penals per a l’empresa, els administradors i el seu equip directiu.