Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades


Responsable

 • Aplicacions Pont i Gri S.L.
 • B17537697
 • C/ Rutlla, 43 Ent. 2n 1a 17002 Girona
 • +34 972 20 60 13
 • info@apliser.com

Finalitat

 • - La sol·licitud d'informació i/o la contractació de qualsevol producte o servei ofert per Aplicacions Pont i Gri S.L.
 • - Accions comercials, utilitzant la informació proporcionada per l'interessat per oferir-li productes i serveis d'una manera personalitzada o de caràcter general.
 • - Enviar missatges personals i individuals a través del canal intern
 • - Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de les diferents xarxes socials

Legitimació

 • - Consentiment de l'interessat

Destinatari

 • - No es preveu realitzar cessió a tercers, llevat que estigui autoritzada per llei. Tampoc es realitzen transferències internacionals.

Drets

 • - Accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació


Informació detallada sobre Protecció de dades

En compliment de l'establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant RGPD), Aplicacions Pont i Gri S.L. (en endavant “l'EMPRESA”) informa als interessats de la forma en què es tractaran les seves dades de caràcter personal quan s'accedeixi, es navegui i s'utilitzin els productes i serveis de l'EMPRESA. La present política de privacitat s'aplicarà als següents llocs propietat de l'EMPRESA, utilitzats per comercialitzar els nostres productes i serveis:

 • - Pàgina web: disposem d'una pàgina web sota el domini principal https://www.apliser.com/
 • - Xarxes socials: tenim un perfil a les Xarxes Socials X (abans Twitter), Instagram, LinkedIn i Facebook. En aquest cas, només s'aplicarà la present política de privacitat en la mesura que L'EMPRESA obtingui dades dels USUARIS a través d'aquestes.

En facilitar-nos les seves dades, vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment lliure, específic, informat i inequívoc pel tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

L'EMPRESA podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si s'escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés comporta alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


Responsable del tratamiento

 • Razón social: Aplicacions Pont i Gri S.L.
 • Nombre comercial: Apliser
 • NIF: B17537697
 • Domicilio Social: C/ Rutlla, 43 Ent. 2n 1a 17002 Girona
 • Teléfono: +34 972 20 60 13
 • Correo electrónico: info@apliser.com

Finalitat i legitimació del tractament

L'EMPRESA farà servir les dades que proporcioni amb les següents finalitats:

 • - La sol·licitud d'informació i/o la contractació de qualsevol producte o servei ofert per l'EMPRESA.
 • - Accions comercials, utilitzant la informació proporcionada per l'interessat per oferir-li productes i serveis d'una manera personalitzada o de caràcter general.
 • - Enviar missatges personals i individuals a través del canal intern
 • - Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de les diferents xarxes socials.

La legitimitació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu. En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l'EMPRESA a través dels comptes habilitats a aquest efecte, vostè manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat. Així mateix, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés pel tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats indicades. En cas que les dades que ens faciliti siguin errònies o incompletes, no serà possible l'ús dels productes i serveis.

Els menors de 18 anys, però majors de 14 anys, podran donar el consentiment per al tractament de les seves dades. En el cas que la persona sigui menor de 14 anys, no podrà prestar el consentiment per al tractament de les seves dades, quedant sota la responsabilitat dels pares, mares, tutors, curadors o representants legals.

L'EMPRESA tracta les següents categories de dades:

 • a) Dades identificatives: nom, cognom/s, adreça, correu electrònic i telèfon.
 • b) Adreça IP

Destinatari de les dades

No es preveuen cessions de dades, llevat de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.


Transferències internacionals de dades

No es realitzen transferències internacionals de dades


Termini de conservació

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que el revogui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.


Drets de l'interessat

L'Usuari podrà exercir els següents drets en relació amb les seves dades:

 • a) Accés: té dret a obtenir la confirmació per la nostra part de si estem tractant o no les seves dades personals, així com l'accés a aquestes.
 • b) Rectificació: té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen. També tindrà dret a que es completin les seves dades personals, en cas que aquestes siguin incompletes.
 • c) Supressió: té dret a obtenir la supressió de les dades personals, sempre i quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins pels quals es van obtenir i no siguin necessàries per al compliment d'una obligació legal.
 • d) Oposició: té dret a oposar-se al tractament de dades, sempre que es doni algun dels motius de l'Art.21 del RGPD.
 • e) Limitació: té dret a obtenir per la nostra part la limitació del tractament de dades quan es compleixin les condicions establertes a l'Art.18 RGPD.
 • f) Portabilitat: té dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan es compleixin els requisits de l'Art.20 RGPD.

En l'àmbit de les xarxes socials, només podran satisfer-se els drets exposats en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de l'EMPRESA.

L'EMPRESA li informa que aquests drets tenen les següents característiques:

 • a) L'exercici d'aquests drets és gratuït, llevat que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), en què cas l'EMPRESA podrà cobrar una taxa proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.
 • b) Pot exercir els drets directament o mitjançant el seu representant legal o voluntari.
 • c) La sol·licitud ha de ser respondre per l'EMPRESA en el termini d'un mes, llevat que aquesta sigui complexa o es produeixi un gran nombre de sol·licituds. En aquest cas es prorroga el termini per dos mesos més.
 • d) Si l'EMPRESA no dona curs a la sol·licitud, li informarem, com a molt tard en un mes, dels motius de la nostra no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.

Per exercir els seus drets, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, si s'escau, sol·licitant el corresponent formulari mitjançant correu postal dirigit a Aplicacions Pont i Gri S.L. a l'adreça indicada a la secció A), o enviant un correu electrònic a info@apliser.com indicant a l'assumpte “Exercici de Drets LOPD”. En ambdós casos, recordi adjuntar una còpia d'un document que ens permeti identificar-lo.

Finalment, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.


Decisions automatitzades

No es realitzen decisions automatitzades


Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, li informem que s'han adoptat les mesures de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016. Totes aquestes mesures de seguretat es revisen de forma periòdica per garantir-ne l'adequació i efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no existeix cap sistema de seguretat que sigui infranquejable, pel que, en cas que qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es vegi compromesa com a conseqüència d'una vulneració de seguretat, prendrem les mesures adequades per investigar l'incident, notificar-lo a l'Autoritat de Control i, si s'escau, als usuaris que s'hagin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.


Xarxes socials

En compliment dels principis de transparència, detallem l'enllaç de la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials on disposem d'un perfil:


Idioma de redacció: Català

Idioma disponible: Català

Darrera actualització: 21/02/2024