Prevenció de blanqueig de capital

Prevenció de blanqueig de capital

Facilitar el compliment de la LPBC-FT als subjectes obligats mitjançant els nostres serveis d'Auditoria, Consultoria i Formació.

Principals Obligacions en PBC-FT dels subjectes obligats.
Diligència Deguda:

  • Identificació formal
  • Identificació del titular real
  • Obtenció sobre el propòsit i índole prevista de la relació de negocis
  • Seguiment continu de la relació de negocis
  • Política d'Admissió de Clients
  • Enfocament basat en el risc (RBA)
  • Mesures simplificades
  • Mesures reforçades

Conservació de documents: Els subjectes obligats conservaran durant un període mínim de deu anys la documentació en què es formalitzi el compliment de les obligacions que estableix aquesta llei.

Examen extern: Les mesures de control intern són objecte d'examen anual per un expert extern. A efectes de coordinar i controlar la realització de les auditories s'ha creat un registre oficial de control sota la tutela del SEPBLAC (Organisme supervisor), on els auditors han d'informar semestralment sobre aquelles entitats en les que han realitzat les Auditories de LPBC-FT .

Formació d'empleats: Els subjectes obligats han d'adoptar les mesures oportunes perquè els seus empleats i en especial els responsables tinguin coneixement de les exigències derivades de la LPBC-FT que inclouran la participació degudament acreditada dels empleats, de conformitat amb un pla anual, en cursos específics de formació permanent.

Adopció de mesures de control intern: Manual de Procediments. Implantació de Sistema de PBC-FT. Protecció de dades. Protecció d'empleats.

Comunicació per indici al SEPBLAC d'operacions sospitoses: Anàlisi d'operacions. Abstenció d'operacions a realitzar. Col·laboració. Prohibició de revelació.


El nostre servei LPBC comprèn les següents fases

1) Anàlisi exhaustiu de les necessitats de la teva empresa: Estudi previ per al coneixement del client i risc de blanqueig de capitals.

2) Elaboració del Manual: Inclou els respectius annexos amb els formularis i documents necessaris per a la seva aplicació i la comunicació al SEPBLAC d'una proposta de nomenament de representant davant el mateix del subjecte obligat (Model F22).

3) Formació interna: Disseny del pla anual de formació als empleats, als efectes de complir el que prescriu l'article 29 de la Llei 10/2010. Inclou la formació del representant davant el SEPBLAC (Cursos bonificats).

4) Informe d'examen anual: Segons l'Ordre EHA 2444/2007 de 31 de juliol, serà realitzat per un expert extern independent degudament acreditat davant el SEPBLAC (l'examen es realitza a distància).